Oproep deelname Algemene Vergadering GRC en oproep kandidaten voor de Raad van Bestuur – Afgesloten

De Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (GRC of Cultuurraad) is een lokale adviesraad die voornamelijk advies geeft over cultuurmateries in de gemeente, op aanvraag van het college van burgemeester of schepenen of de gemeenteraad of op eigen initiatief.
De GRC heeft een officieel karakter bij Vlaams decreet en zetelt onafhankelijk van elke politieke fractie.
De Algemene Vergadering van de GRC bestaat uit individuele deskundigen en vertegenwoordigers van alle cultuurverenigingen van het dorp, en komt minstens éénmaal per jaar samen.
De Algemene Vergadering gaat dit jaar door op donderdag 22/10/2020 om 20u.
De GRC zou graag tijdens deze vergadering twee van haar leden van de Raad van Bestuur, die in de loop van 2020 afscheid hebben genomen, willen vervangen.
De GRC hecht belang aan genderevenwicht en doet daarom bij voorkeur een oproep naar geëngageerde vrouwen die lid zijn van een vereniging die onder de GRC ressorteert (zie ‘Overzicht culturele verenigingen’ op de gemeentelijke website) om zich kandidaat te stellen. We zijn op zoek naar
een kandidaat uit de socioculturele sector en naar een kandidaat die via haar/zijn werkervaring of engagement in de kunst- en culturele sector een specifieke deskundigheid bezit.
Ben je bereid om je kennis, ervaring en enthousiasme actief in te zetten om de Cultuurraad te versterken en samen met de huidige bestuursleden cultuur mee vorm te geven in Sint-Martens-Latem, aarzel dan
niet uw schriftelijke kandidatuur, inclusief motivatie, in te dienen.
De voorwaarden voor uw kandidatuur zijn beschreven in de GRC-statuten.
De inhoud van uw engagement vindt u in het huishoudelijk reglement.
Kandidaturen kunnen per e-mail ingediend worden bij de GRC-voorzitter, ten laatste op donderdag 15 oktober 2020.
De Algemene Vergadering is openbaar en toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente. Ten gevolge van de coronacrisis, zien we ons echter genoodzaakt om het aantal aanwezigen te beperken. Gelieve de GRC-voorzitter te informeren over uw intentie om deel te nemen, ten laatste op
donderdag 15 oktober 2020, zodat u verder op de hoogte kan gehouden worden. Het stemrecht blijft voorbehouden aan de leden van de GRC.
Locatie: Nog te bepalen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
U bent van harte welkom.
Martine Vanhoucke
voorzitter GRC
vanhoucke.martine@gmail.com