Adviezen

Adviezen 2020

Adviezen 2019

niet-cultuur gerelateerde adviezen:

Adviezen 2018

Adviezen 2017

en niet-cultuur gerelateerde adviezen:

Adviezen 2015

Adviezen 2014

niet-cultuur gerelateerde adviezen:

De jarenlange samenwerking van de gemeente met euroArt, de wil om meer betrokkenheid na te streven met euroArt. De toekomst ligt meer dan ook in de samenwerking, op lokaal, nationaal en ook internationaal in dit geval

 • 09/05/2014 – Expositie Domien Ingels : De Cultuurraad geeft hiervoor een eenduidig positief advies, gebaseerd op:

Uitstekend, jammer genoeg nu ietwat vergeten kunstenaar. Is zeker een meerwaarde als tentoonstelling. Past in het kader van het vragen van aandacht voor minder bekende kunstenaars

 • 13/04/2014 – Gedicht “Deurle aan de Leie” – P.G. Van Hecke : Verschillende leden van de Cultuurraad vinden het een goed idee om poëzie een blijvende plaats te geven in Deurle (en Latem) als dorp

Om de vraag van de heer Christiaens rechtstreeks te beantwoorden  zien we een aparte verwerking van het gedicht op een steen of iets dergelijks niet als een goed idee. De Cultuurraad ziet wel iets in het idee om een selectie uit te geven van gedichten die over Deurle en Latem gaan, daarmee de dorpen te eren, en meteen ook de dichters. Doel is daar ook een korte beschrijving van de dichters en hun werk aan toe te voegen, als educatief werkstuk. Dit overzicht zou beperkt kunnen uitgegeven worden, en gebruikt worden in het leerplan van het laatste jaar van de lagere school? (te overwegen), en waarom niet in het middelbaar onderwijs van de humaniora in de omliggende steden en gemeenten. We maken ons sterk dat dit ook kan gedragen worden door het Poëziecentrum in Gent, dat op één of ander manier ook zou kunnen betrokken worden (logistiek, qua archief ter beschikking stellen etc…). Uiteraard wil de Cultuurraad hierbij wijzen op de discrete manier waarop we de heer Christiaens op de hoogte willen brengen van het niet ingaan op zijn voorstel en het tegenvoorstel om het voorgestelde gedicht op te nemen in de bredere selectie

 • 14/04/2014 – Expositie Fons Roggeman : De Cultuurraad geeft hiervoor een eenduidig positief advies, gebaseerd op:

Positieve ervaring van vorige tentoonstellingen met o.a. Latemse Kunstkring. Diezelfde Kunstkring kan, naar analogie met hun nieuwe statuten, suppoosten aanduiden mits betalen van een vrijwilligersvergoeding.

Adviezen 2013

 • De Cultuurraad Latem/Deurle heeft op 02/07/2013 van de heer Kristof Vanden Berghe, schepen van Cultuur, een gedetailleerde uiteenzetting gekregen ivm het nieuwe Masterplan die door het Schepencollege is aangevat (De volledige tekst van dit plan vindt u hier .), met bijzondere aandacht voor het luik cultuur en de bibliotheek.
 • De Cultuurraad heeft op haar vergadering van 26/08/2013 ll. de binnengekomen opmerkingen en suggesties besproken en heeft haar Adviestekt-Beleidsplan-Sint-Martens-Latem-2014-2019 aan het Schepencollege overgemaakt op 5 september ll.. De Cultuurraad kreeg toelichting ivm. dit advies op 12 November 2013, en houdt u verder op de hoogte indien er nieuwe publicaties te vermelden zijn.

 

 • Aanwerving nieuwe cultuurfunctionaris

Het bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid (Cultuurraad) heeft op de bestuursvergadering van woensdag 15 juni een agendapunt besproken rond de aanstelling van een nieuwe cultuurfunctionaris voor de gemeente na de pensionering van de heer Piet Boyens. De Cultuurraad wenst hierover op eigen initiatief advies uit te brengen om het belang van :

de aanstelling van een cultuurfunctionaris die aandacht heeft voor alle aspecten van cultuur en sociaal verenigingsleven en zijn/haar verantwoordelijkheden in dat verband ter harte neemt;
de ondersteuning van reeds bestaande, maar vooral ook van nieuwe initiatieven op vlak van cultuur in onze gemeente;
de bescherming op lange termijn van de reputatie van Sint-Martens-Latem als kunstenaarsdorp van België;
het respecteren van het cultuurbeleid zoals is uiteengezet in het Cultuurbeleidsplan.

De Cultuurraad wenst tevens aan te geven dat ze meer betrokken wil worden in de samenwerking met de gemeente, in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Cultuurraad en de gemeente.

De Cultuurraad vindt het belangrijk dat het College reeds een signaal zou geven door ons bijvoorbeeld actief te betrekken bij de selectie en aanwerving van een nieuwe cultuurfunctionaris. We stellen dan ook voor om een vertegenwoordiger van de Cultuurraad af te vaardigen als adviseur bij de selectie van een nieuwe cultuurfunctionaris.

De voltallige GRC heeft ook de vraag besproken rond een halftijds of voltijds cultuurfunctionaris. Na bespreking was de unanimiteit heel groot dat ons dorp minstens een voltijds cultuurfunctionaris nodig heeft, om de volgende redenen:

Latem/Deurle is een kunstenaarsdorp en staat zo bekend in heel België (hoe valt dat te rijmen met een halftijds cultuurfunctionaris?);
het Latemse verenigingsleven heeft nood aan iemand die dit verenigingsleven stimuleert;
het terecht ambitieuze cultuurbeleidsplan uitvoeren vraagt minstens een voltijdse medewerker;
onze buurgemeenten (die niet echt “kunstenaarsdorp” zijn) hebben een voltijds cultuurfunctionaris.

 • Gemeentelijk archief

Het bestaande gemeentelijke archief heeft altijd gewerkt op basis van klein een aantal vrijwilligers, maar deze vzw moet dringend nieuw leven ingeblazen worden. Het gemeentebestuur zou hiervoor het initiatief moeten nemen.

Adviezen 2012

 • Jan 2012: advies i.v.m. aanstelling nieuwe cultuurfunctionaris (Cultuurraad zat in selectiecommissie)
 • April 2012: advies straatnamen nieuwe verkaveling
 • Mei 2012: advies CultuurNet Vlaanderen
 • Juni 2012: gesprek met 23 verenigingen
 • September 2012: verkiezingsdebat eind september 2012 in de Sporthal
 • November 2012: advies Woestijnvis “Slimste gemeente”
 • Evaluatie voortgang Cultuurbeleidsplan (2008/2013)