Opinies

De gemeenten zijn verplicht een adviesorgaan op te richten en daarin de verschillende culturele actoren te betrekken die het culturele leven helpen bevorderen. Meestal noemt men deze adviesraad de ‘cultuurraad’. In Latem spreekt men van de GRC, de Gemeentelijke Raad voor het Cultuurbeleid. De cultuurraad is een adviesorgaan en heeft als dusdanig geen beslissingsbevoegdheid. De gemeente moet de adviezen van de cultuurraad niet volgen, maar moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de adviezen motiveren. De samenstelling van de cultuurraad moet voldoen aan de vereisten van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) en het Cultuurpactdecreet.

De gemeente is verplicht, in het kader van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, het advies van de cultuurraad
in te winnen inzake alle aangelegenheden die betrekking hebben op de volgende materies:

 • de bescherming en de luister van de taal
 • de aanmoediging van de vorming van navorsers
 • de schone kunsten
 • het culturele patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen
 • de bibliotheek
 • de radio-omroepen en de televisie, het uitzenden van mededelingen van de federale regering uitgezonderd
 • de hulp aan de geschreven pers
 • het jeugdbeleid
 • de permanente opvoeding en de culturele animatie
 • de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven
 • de vrijetijdsbesteding en het toerisme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *