Visie / Missie / Bevoegdheden

De Cultuurraad is een officieel adviesorgaan dat is opgericht bij Vlaams Decreet. Naast een cultuurraad bestaan er ook nog de sportraad, jeugdraad, milieuraad en de seniorenraad.

De gemeenten zijn verplicht een adviesorgaan op te richten en daarin de verschillende culturele actoren te betrekken die het culturele leven helpen bevorderen. Meestal noemt men deze adviesraad de ‘cultuurraad’. In Latem spreekt men officieel van de Raad van Bestuur van de G.R.C., de Gemeentelijke Raad voor het Cultuurbeleid. Om evidente redenen hebben we gekozen voor de verkorte naam “cultuurraad”.

Het doel van de Cultuurraad is:

  • Belangen van de cultuurverenigingen verdedigen;
  • Cultuurparticipatie, -creatie en -spreiding stimuleren;
  • Advies geven over cultuurmateries in de gemeente (op aanvraag of op eigen initiatief);
  • het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de socio-culturele organisaties en verenigingen;
  • het stimuleren van inspraak en het betrekken van de brede bevolking bij de uitbouw van het lokale cultuurbeleid;
  • het bevorderen van deelname van de ruimere bevolking, met aandacht voor groepen in achterstandssituaties, aan het culturele leven.

De cultuurraad is een adviesorgaan en heeft als dusdanig geen beslissingsbevoegdheid. De gemeente moet de adviezen van de cultuurraad niet volgen, maar moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de adviezen motiveren. De samenstelling van de cultuurraad moet voldoen aan de vereisten van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) en het Cultuurpactdecreet. Zo beslist de Algemene Vergadering minstens eenmaal per jaar over de goedkeuring van de werking van het voorbije jaar. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vertegenwoordigers van de verenigingen, experten en gewone waarnemers (zonder stemrecht) zoals politici, cultuurfunctionaris enz. Voor een volledige lijst kan u terecht in de statuten.